700 милиона лева е печалбата на банките към 30 септември

700 милиона лева е печалбата на банките към 30 септември

Печалбата на банковата система към 30 септември е 701 млн. лв., съобщава Българската народна банка.

Печалбата на банките за първите девет месеца на 2019 година беше 1270 млн. лв. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, към 30 септември 2020 г. са 628 млн. лв. и се повишават с 282 млн. лв. (81.5 на сто) спрямо отчетените за деветте месеца на 2019 г. (346 млн. лв.), предаде БТА.

Към 30 септември 2020 г. активите на банковата система достигат 119.2 млрд. лв., като спрямо 30 юни са увеличени с 3.9 млрд. лв. (3.4 на сто.

Ликвидният буфер на банковата система в края на септември е 32.4 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 12.0 млрд. лв. Отношението на ликвидно покритие е 268.7 процента (при 258.0 процента три месеца по-рано).

Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември е 5.895 млрд. лв. (при 6.017 млрд. лв. в края на юни), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.78 процента (при 8.11 процента в края на юни).

Депозитите в банковата система в края на септември са 101.1 млрд. лв. и през третото тримесечие се увеличават с 3.4 млрд. лв. (3.5 на сто). Нарастване има при депозитите на нефинансови предприятия (с 2591 млн. лв., 9.3 на сто), на домакинства (с 830 млн. лв., 1.4 на сто) и на кредитни институции (със 188 млн. лв., 4.3 на сто). Намаление се наблюдава при депозитите на сектор държавно управление (с 229 млн. лв., 7.8 на сто).