70 чиновници с 50 млн. лева бюджет ще управляват държавните бензиностанции

Новосъздадената Държавна петролна компания, която ще постави началото на верига държавни бензиностанции, ще заработи със 70 души персонал от началото на декември тази година. За дейността на новата компания е предвидена издръжка от 50 милиона лева през 2021 г.

За първия си месец работа са предвидени са планирани 365 100 лева разходи. От тях 87 300 лева са за персонал и 277 800 лева за издръжка, става ясно от проекта за устройствения й правилник, публикуван за обществено обсъждане по предложение на министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

За 2021 г. са предвидени 49 170 300 лв.

– 2 млн лв. са за персонал, 538 хил. лева за издръжка на администрацията. 11 970 800 лева са задължителни разходи за издръжка на петролните бази, като застраховки на горивата и базите, охрана, издръжка, наеми на външни съхранители), а 15 033 400 лв. за прираст на държавните резерви от нефт и нефтопродукти и запасите от нефт и нефтопродукти. Над 820 000 лева ще отидат за офис техника и коли. Най-много пари са заделени – 18, 7 млн. лева, за завършване на започнал предишни години основен ремонт на петролните бази). За 2022 г. и 2023 г. са прогнозирани разходи по 29 470 600 лв.

Новата компания бе създадена през юли тя трябва да се занимава с държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Част от плановете са и създаването на нови държавни бензиностанции, както

и ще управлява, изгражда и експлоатира петролни бази за съхранение.

Предприятието няма да е търговско дружество, няма да формира и разпределя печалба. Компанията ще се финансира с приходи от дейността, трансфери от държавния бюджет и дивиденти от търговските й дружества, както и чрез други постъпления, определени с нормативен акт.

Новата структура ще бъде управлявана от 3-членен управителен съвет (председател, изпълнителен директор и зам.-изпълнителен директор) и изпълнителен директор, които ще се назначават от икономическия министър. Компанията ще се състои от главно управление (вкл. главна дирекция, дирекция, служител по сигурността на информацията и финансов контрольор) и териториални звена. Числеността на персонала тепърва ще стане известна. Тя ще се одобрява от УС по предложение на изпълнителния директор. Численият състав на новото дружество ще бъде 70 души, по информация на „Монитор“.Част от тях ще бъдат прехвърлени от агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Държавата ще й предостави имущество

– публична и частна държавна собственост, но списъкът също все още не е известен, а ще фигурира в решение на ксабинета. Срещу това имущество не може да се насочва принудително изпълнение. Предприятието не може да се приватизира, нито срещу него да се открива производство по несъстоятелност.

Предприятието няма право да взема кредити от търговски банки и други финансови институции без решение на правителството.