Учениците от 5 до 7 клас с 52 часа повече математика

С 52 часа математика повече ще имат сегашните четвъртокласници по време на тригодишното си обучение в прогимназиален етап – пети, шести и седми. Това става ясно от публикуваните за обществено обсъждане промени в учебните програми на предмета, които ще бъдат въведени поетапно. От следващата учебна година учениците в пети клас ще имат математика по 153 часа годишно вместо сегашните 136. С толкова ще се увеличат и занятията им в шести клас през учебна 2022/2023 г. След три години седмокласниците ще имат по 162 часа математика в година вместо сегашните 144.

Така от следващата учебна година до края на основното си образование учениците, които следващия юни ще завършат четвърти клас, ще имат всяка седмица средно по половин час математика отгоре.

С публикуваните промени се намаляват часовете за нови знания и се увеличават тези за упражнение, преговор и обобщение. Занятията за изучаване на нов материал от следващата учебна година вече ще бъдат до 55% от всички учебни часове вместо сегашните до 60%. Часове за упражнение, преговор и обобщение пък ще бъдат с 5% повече спрямо сегашните и ще стигнат до 37%. Така в пети и шести клас за нови уроци ще има до 84 часа годишно, а за упражнение – до 57. Останалите до 12 часа пък са за контролни. След три години в седми клас пък ще има до 60 часа за упражнение, 89 за нови уроци и 13 за тестове. От МОН предлагат и ограничение в броя на новите уроци, които издателствата могат да включват в учебниците. За пети и шести клас те не могат да бъдат повече от 84, а в седми – 89

Също така от учебните програми по математика отпадат подтемите и остава само разпределението по темите. Те обаче отново трябва да се следват хронологично при преподаването им в клас. Промени в реда, по който ще се представя учебният материал, има само за шестокласниците. Учениците вече няма да започват първия учебен срок с темата за „Геометрични фигури и тела“. Тя ще бъде изтеглена чак за края на втория срок и така през учебната 2022/2023 г. шестокласниците ще учат последователно за „Рационални числа“, „Степенуване“, „Уравнения“, „Пропорции“, „Елементи на вероятности и статистика“ и едва тогава за „Геометрични фигури и тела“.

В новите програми е посочено още, че в подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на задачите за прилагане на наученото следва да преобладават ситуации от практиката, водещи до математическо моделиране с цел решаване на житейски казуси.

Понятието „централен ъгъл“ вече няма да се изучава в седми клас и слиза в шести. Част от новите понятия, които са заложени в сега действащите програми, пък вече са заложени като очаквани резултати и компетентности, които учениците трябва да придобият след края на даден клас.

Така петокласниците няма да бъде нужно да знаят с точност какво значи „десетична дроб“, но пък трябва да разбират и прилагат понятието десетична дроб и понятията, свързани с нея – цяла част, дробна част, десетична запетая, десети, стотни. В шести клас отпада понятието „пропорция“, но пък в същото време към очакваните резултати се добавя „знае понятието пропорция и понятията, свързани с него“. За седмокласниците отпада понятието „еквивалентни (равносилни) уравнения“, но отново се очаква учениците все пак да го знаят.

Промени има и в учебните планове на още четири предмета, които се изучават в пети, шести или седми клас. Главите на петокласниците ще бъдат пълнени с по-малко понятия по география. За тях вече няма да е нужно да зубрят понятието „Велики географски открития“, но все пак ще трябва да знаят имената на велики географски откриватели – Христофор Колумб, Вашку да Гама и Фернандо Магелан. В новия учебен план към темата „Географска информация“ са оставени понятия „градусна мрежа“, „географска ширина“ и „географска дължина“, като отпадат уж „хоризонт“; „компас“, „числен мащаб“, „общогеографска карта“ и „тематична карта“.

В същото време обаче към очакваните резултати е посочено, че петокласникът трябва да знае понятието ориентиране и свързаните с него понятия хоризонт и компас, както и да може да определя какво е географска карта и знае понятието мащаб. В шести клас ще отпадне само понятието „торнадо“. След три години в седми клас ще има промени и по физика, химия и биология. По химия също отпадат някои понятия: „химичен знак“, „химична формула“, „относителна атомна маса“, „относителна молекулна маса“, „химично уравнение“, „дисоциация във воден разтвор“, „основен хидроксид“, „качествена реакция“, „Периодичен закон“, „Периодична система (таблица)“.

От учениците пък вече няма да се очаква да могат да определят хидроксидите на алкалните елементи като основни във връзка с техни общи свойства или пък да представят със схема или текст общи химични свойства на халогеноводородните киселини“. По физика отпада понятието „електромер“ и Законът на Джаул-Ленц Q=I2Rt, който обаче учениците все пак ще трябва да се научат да прилагат. По биология пък отпадат понятията „талусни растения“, „кормусни растения“, „безгръбначни животни“, „гръбначни животни“, „здравословен начин на живот“, както и разновидностите на „мешести“, „червеи“, „членестоноги“, „мекотели“, „риби“, „земноводни“, „влечуги“, „птици“, „бозайници“, включени към момента в учебната програма.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share