Таксата за гражданско дело 15% по-ниска, ако е онлайн

Таксата за гражданско дело 15% по-ниска, ако е онлайн

Държавната такса по граждански дела да е с 15% по-ниска, ако молбата е подадена онлайн чрез Единния портал за електронно правосъдие (EПЕП). Това предвиждат промени в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК), свързани с въвеждането на електронно правосъдие. Те бяха пуснати от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане в портала strategy.bg.

Идеята е съдилищата да осигурят на страните възможност за плащане на таксите по електронен път, като се регламентира при използване на тази възможност таксата да се намалява.

С промените се правят и редица изменения в други нормативни актове, в това число и в Наказателно-процесуалния кодекс, а също в Закона за адвокатурата и Закона за здравето.

Така например

на всички адвокати се дават 6 месеца, за да се регистрират в ЕПЕП

и в информационната система за сигурно електронно връчване, чрез които ще им бъдат връчвани призовки, съобщения и други видове книжа. По същия начин електронно ще бъдат връчвани книжа и на нотариусите и частните съдебни изпълнители.

За гражданите се запазва правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Но ако са избрали електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, ще получат съобщения на тях. Ако пък просто са посочили електронна поща, съдът ще предпочете нея, преди да пристъпи към изпращане на съобщенията на хартия. Само при невъзможност за изпращане на книжата на електронен адрес ще се връчва на настоящ, или при липса на такъв – на постоянния адрес.

Освен това се въвежда и правило, че извършиш ли процесуално действие в ЕПЕП, се съгласяваш по това производство да приемаш всички електронни изявления, съобщения, призовки и книжа пред всички инстанции до приключването му.

С изменения в НПК пък за първи път се предвижда и възможност да

подаваме сигнал за престъпление по електронен път

Изискването обаче е той да бъде подписан с електронен подпис. Предвидена е и възможност връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. По същия начин, пак при съгласие, ще се връчват и книжа на частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец и ответник, както и на техните повереници.

В НПК се предвижда още, че по делата срещу постановено задържане под стража в досъдебното производство „при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено писмено съгласие на обвиняемия и неговия защитник, обвиняемият може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в тези случаи самоличността му се удостоверява от началника на затвора или началника на ареста или техен представител“. Същите са условията и за участие чрез видеоконференция при контрол на мярката за неотклонение в съдебната фаза на процеса.

НС регламентира видеоконферентните разпити в съда

Парламентът регламентира използването на видеоконференция при провеждане на разпити и изслушвания в гражданските и административните производства, при които административният орган или съдебният състав и свидетелите, вещите лица, страните, преводачите или тълковниците се намират физически на различни места на територията на страната. Това стана с промени в Гражданския процесуален кодекс, приети вчера на второ четене.

Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато не е в състояние да се яви непосредствено пред съда. При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, място за лишаване от свобода или ареста, записаха депутатите в ГПК. С други текстове пък се стимулира доброволното плащане на дълговете.

С промените се дава възможност на гражданите и бизнеса доброволно да погасяват задълженията си без провеждането на съдебна процедура. Така съдебен изпълнител, по искане на кредитор, може да покани длъжника да заплати доброволно дълга си, като изрично му се укаже, че при неизпълнение кредиторът може да упражни правата си по съдебен ред.

Процедурата се прекратява, когато длъжникът оспори вземането или са изтекли два месеца от връчване на поканата за доброволно изпълнение. Цели се осигуряване на възможността без допълнителни разходи за длъжника да се стимулира доброволното изплащане на задълженията, както и да се намали натовареността на съдилищата.