Сарая на Доган: Без разрешение са издигнати сграда и подпорна стена в държавен имот

„Стрейтлайн“ ЕАД иска да бъде вписан като съсобственик в държавен терен в лесопарк „Росенец“ с идентификатор 07079.831.167 и площ малко над 35 дка по кадастрална карта. Дружеството е бивш собственик на два съседни поземлени имоти с идент. 07079.831.113 и 07079.831.114, с площ съответно 3775 кв.м. и 4397 кв.м. Това съобщиха от пресцентъра на Бургаската областна управа.

Областният управител на Бургас Пламен Янев обжалва това искане, тъй като в границите на имота попадат площи от морското дъно и морската акватория, които по закон са публична държавна собственост и върху тях дружеството не би могло да придобие собственост. Видно от КАИС, действащата кадастрална карта не отразява коректно границата на морския бряг.

В държавния имот също така е реализирано и строителство без одобрени строителни книжа и разрешения – триетажна масивна сграда, както и монолитно изградена подпорна стена, завършваща с метална защитна ограда. Височината на стената е около 6,50м и гранични с морския бряг. Функцията ѝ е за стабилизиране и брегоукрепване на двата частни имоти, понастоящем собственост на „Хермес Солар“ ООД.

При изграждането на подпорната стена, същата обаче не е позиционирана правилно и е изпълнена в съседния държавен имот, като при извършване на проверка от компетентните органи не е установено наличие на регистрирано активно свлачище или силна ерозия на морския бряг, което да налага изпълнението на укрепителната стена.

Припомняме, че през 2021 г.

ВАС отхвърли жалбата на „Стрейтлайн“ за ивицата на Росенец.

Върховният административен съд остави в сила решението на долната инстанция, с което се постановява отказ да се спре предварителното изпълнение на заповед на началника на Служба „Геодезия, картография и кадастър“ в Бургас за изменение на кадастралната карта и регистри.

Според заповедта, издадена на 5 ноември 2020 г., ивицата на Росенец, която досега се водеше земеделска земя, следва да бъде обозначена като „крайбрежна плажна ивица“ с трайно предназначение на територията като „защитена“. Решението на ВАС означава, че плажът на Росенец трябва да бъде нанесен в кадастралните карти именно като плаж, независимо дали текат дела по същество.

Бургаския административен съд на 8 януари 2021 г. отхвърли жалбата на „Стрейтлайн“ АД, представлявани от инж. Тихолов, по която бе образувано дело и във Върховния административен съд.

Изводът на съда за неоснователност на частната жалба е окончателно.

„Изложените доводи в частната жалба касаят евентуални неудобства за оспорващото дружество при стопанисване на сградите, които не съставляват „значителни или трудно поправими вреди“ и не попадат в приложното поле на цитираната разпоредба“, е мнението на върховните съдии.

Освен това липсват доводи и доказателства за размера на евентуалните вреди, с оглед преценката за тяхната „значителност“. Следва да се има предвид и характера на оспорената заповед, с която не се засягат пряко права и законни интереси на оспорващото дружество, тъй като изменението на кадастралната карта и кадастрални регистър е с констативно, а не с конститутивно действие.

След акцията на Христо Иванов на плажа „Росенец“

започнаха редица процедури по имотите на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Прокуратурата дори обяви, че е открила редица нарушения и липси на разрешителни и проектни документи за кея и за постройки в имота.

Има издадена заповед от община Бургас за събаряне на една от постройките на плажа, а местната кадастрална служба започна процедура за официалното документиране на крайбрежната ивица като плаж. Междувременно Общинският съвет в града отмени свое решение от края на април 2020, с което статутът на пътя до брега беше променен от общински в частен, припомня news.bg.

Оранжерията, в която Ахмед Доган разказал, че гледа домати, е един от незаконните обекти. Тя е в имот на свързваната с почетния председател фирма „Хермес Солар“. Тя няма строителни книжа, не са и представени такива. Същото е положението и за триетажната сграда, издигната на държавен имот, за която сигнализира общинският съветник Константин Бачийски

Община Бургас е издала разрешение за основната сграда и разширението ѝ, която е именувана „водна спортна база“, въпреки че

няма данни там да се провеждат кампове и лагери на спортисти.

Законни са още един басейн и трафопост.

Собствениците на имотите са представители документи за узаконените постройки в указания от Община Бургас срок и засега няма да се пристъпи към анонсираната възможност администрацията да забрани да се обитават сараите. Или „водната спортна база“. Процедурата за въвеждането на сградите в експлоатация е стартирана, но от общината уточняват, че в закона нямало срок кога трябва да приключи.