Самонаети издават е-фактури без БУЛСТАТ, пращат документи по имейл

Самонаети и работещи на свободна практика издават фактури за своите клиенти без БУЛСТАТ или регистрация в Търговския регистър. Това е възможно чрез различни сайтове в интернет пространството, които предлагат тази услуга срещу минимална такса, пише „Монитор”.

Изискванията към фактурата и нейното съдържание са регламентирани в Закона за счетоводството, както и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Затова и всяко данъчно задължено лице е задължено да издава фактура за извършена

доставка на стока или услуга

или при получаване на авансово плащане. Документът се издава най-малко в два екземпляра – по един за всяка страна, а оригиналът се предоставя на клиента. Част от задължителните реквизити на фактурата са данни за получател като град, улица, единен идентификационен код (ЕИК), материалноотговорно лице (МОЛ), банка, както и нейният BIC код. Разбира се, посочват се и данни за доставчик, наименование на предоставените стоки, количество, мярка, единична цена и крайна стойност. Най-отдолу се посочва

дължимата сума заедно с данъчната основа

и съответно начисленото ДДС към нея. Посочва се и начинът на плащане – в брой или с наложен платеж по сметка. При вписаните в регистър БУЛСТАТ се записва ЕИК, докато едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер (ЕГН) и чрез ЕИК, определен по реда на Закона за Търговския регистър. Физическите лица, които нямат регистрация в Търговския регистър, съответно нямат ЕИК, могат да посочат само ЕГН.

В случай че е необходим ЕИК, а фрийлансърът не желае да се регистрира в Търговския регистър, то той отново може да издаде документа, но онлайн. Процедурата става бързо – първо се попълва имейл, предпочитан от нас език за комуникация, както и дали поръчката е изпълнена, или се започва работа по нея. Въз основа на информацията

сайтът изпраща фактура на възложителя

След като той плати, парите се изпращат на фрийлансъра. Друго удобство е, че можем да проверим какъв налог дължим, както и каква такса ще заплатим. Ако фрийланс договорът ни е на стойност 200 лв., то дължимата от нас такса е 8.91 лв., съответно ще приберем малко над 191 лв. В сайта се посочват и допълнителни такси като такива за паричен превод, за изпращане на документи по пощата и пр.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share