Разносвачите на храна със здравна книжка в джоба

Разносвачите на храна трябва да са задължително със здравна книжка в джоба. Това предвижда проект на нова наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние, публикуван за обществено обсъждане. Предложения по него се приемат до 9 ноември.

Куриерите ще са длъжни да представят личната здравна при поискване от контролните органи. Във въпросния документ трябва да са вписани резултатите от извършените от здравните органи предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

Друго изискване е само бизнес оператори или доставчици на услуги, регистрирани по реда на Закона за храните да могат да предлагат храни от разстояние. Този тип търговия с храни за пръв път се регламентира в новия Закон за храните, който влезе в сила на 9 юни тази година. Дейността ще се осъществява

след задължителна регистрация в Областната дирекция

по безопасност на храните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние, по реда на Закона за храните.

Предлагането на храни от разстояние се извършва по различни канали като: интернет страница, социална медия, телефонен номер, пощенски адрес, електронна поща и др. Може да се достави храна до местожителството на потребителя, чрез собствен транспорт или договорен транспорт, пише още в проекта.

При търговия с храни от разстояние може да се използват и мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди при спазване на следните изисквания: да са снабдени с контейнери, които

отговарят на приложимите хигиенни изисквания

и които са идентифицирани, с цел осигуряване на проследимост; да имат обозначение с името или наименованието на бизнес оператора доставчик.

Официалният контрол при търговия с храни от разстояние ще се извършва от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Изискванията на наредбата се прилагат за всички храни, с изключение на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Вземането на проби се извършва чрез поръчка през средството за комуникация от разстояние, като

служителите се идентифицират и уведомяват бизнес оператора

за целта на поръчката. В случаите на вземане на проби за лабораторни изпитвания в процеса на разследване на съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама и бизнес операторът не е идентифициран, пробите са за сметка на официалния контрол.