Премахват новите изисквания за касовите апарати, фирмите декларират данъци до края на юни

Изискванията за касовите апарати за свързаност със системата на приходната агенция да отпаднат. Това ще стане като се отменят разпоредбите в конкретния член на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), засягащи изискванията за деклариране и използване на софтуера за управление на продажбите (СУПТО). Такива промени в данъчното законодателство прие МС днес.

Причина за отмяната е големият обществен отзвук около въпросната Наредба Н-18 и множеството сигнали за

увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса,

които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията, поставила редица предизвикателства пред икономическите оператори.

Чрез ЗДДС ще се измени и Законът за акцизите и данъчните складове. Идеята е да се намали административанта тежест за лицензирани складодържатели без забавени плащания за акциз, при които има необходимост определеното и предоставено обезпечение за данъчния склад да бъде надвишено.

В Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) също се правят редица изменения. Едно от тях е, че срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци вече се измества на 30 юни, а началната дата ще е 1 март. Същото ще се отнася и за едноличните търговци и земеделските стопани. Хазяите ще декларират своите доходи при по-строги правила, предвиждат измененията в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Предлага се въвеждането на

ново облекчение при ремонтиране на жилището

Целта е физическите лица, които през годината са направили подобрения и ремонт в собствените си жилища, да могат да намалят общата сума на годишната си данъчна основа с реално платените от тях разходи за труд на физическите или юридическите лица, извършили ремонта.

В Закона за местните данъци и такси се въвежда административно облекчение. При завършването на сграда вече ще се представя само удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване. При прекратена регистрация на МСП заради износ или тотална щета няма да се дължи данък за придобиване на превозното средство. Правилото ще важи само ако няма последваща регистрация на МПС-то от нов приобретател в страната.

В ЗКПО се удължава срокът на прилагане на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г. и данъчното облекчение, представляващо помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г.

Санъчни облекчения вече ще има и на пазара за растеж. Идеята е разпоредбите, свързани с данъчните облекчения при доходи от лихви от регурания пазар, да важат и за пазара за растеж. Мярката ще действа 5 години.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share