Плевнелиев опитва да регистрира работодателска организация, без да има право

Президентът Росен Плевнелиев (2012-2017 г.) опитва да регистрира асоциацията си за иновативни технологии като една от национално представителните работодателските организации в България, научи Economic.bg.

По този начин той ще получи право да участва в Националния съвет за тристранно сътрудничество, да бъде включен във формалното обсъждане на социалната и икономическа политика на страната, както и да се възползва от всички други права, които ще получи с признаването на БРАИТ за работодателска организация.

За да бъде призната на национално ниво една работодателска организация обаче, тя трябва да отговаря на няколко формални критерия. Единият от които е количественият – брой членове и работни места, които тези членове създават. Другият е организацията да бъде регистрирана в Регистъра на синдикални и работодателски организации към съответния окръжен съд по седалището им – в случая в Софийския градски съд (СГС).

Оказва се, че има проблем и по двата критерия, което прави признаването на организацията недопустимо. Проверка на Economic.bg показва, че Сдружение „Българска работодателска асоциация иновативни технологии „БРАИТ“ е регистрирана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието през 2019 г. с ЕИК 175816050. Но не и в регистъра по член 49, ал. 1 от Кодекса на труда. А това е задължително условие, дори има условие регистрацията там да е три години преди кандидатстването. И тъй като регистърът на синдикалните и работодателските организации действа от 1 януари 2018 г., първата организацията формално може да подаде заявка едва на 1 януари 2021 г.

С изменение и допълнение на чл. 49 от КТ (обн. ДВ, бр. 59 от 2018 г.) петте заварени работодателски организации – АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП и ССИ, запазиха автоматично качеството си на юридическо лице, без да се вписват в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд по седалището им. БРАИТ обаче не е имала правосубектност, която да запази.

Както бе посочено по-горе, БРАИТ е сдружение с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза. Този вид сдружения се уреждат специално и само по реда на ЗЮЛНЦ. На основание, че дейността им е в обществена полза, а не в полза на членовете им, те ползват редица данъчни и други облекчения, имат специфични цели и подлежат на специална отчетност. И на тази основа има и абсолютна пречка БРАИТ да бъде разглеждана като работодателска организация по смисъла на чл. 49 КТ.

Според адвокат, с когото Economic.bg консултира казуса, формалното неизпълнение на горните критерии прави невъзможно вписването на асоциацията на Росен Плевнелиев, без да се наруши закона.

Според източници на Economic.bg се оказва натиск върху социалното министерство и дори върху останалите признати работодателски организации БРАИТ също да бъде призната, макар и в нарушение на закона.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share