Очакват недостиг на спедитори и социални работници

Очакват недостиг на спедитори и социални работници

Спедитор-логистик и сътрудник социални дейности са сред новите професии, по които се очертава недостиг на пазара на труда. Те се изучават по две от седемте нови специалности в актуализирания списък с професии, за които се очаква да има активно търсене от работодатели през учебната 2021/2022 г. Това са специалностите „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Социална работа с деца в семейства в риск“. Списъкът е съставен от представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и организации на работодателите и е качен за обществено обсъждане.

В него влизат също специалността „Металообработващи машини“, по която ще се обучават машинни монтьори, „Осигуряване на продуктова информация“, подготвяща консултанти за козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия, както и „Търговска експлоатация на железопътния транспорт“. С очакван недостиг са и две специалности в сферата на храненето – „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“, от която завършилите я излизат ресторантьори, и „Производство на кулинарни изделия и напитки“, която подготвя готвачи.

Три специалности от списъка с недостиг за учебната 2019/2020 г. пък са преместени в друг със защитени от държавата специалности и това са професиите заварчик, стругар и техник по железопътна техника. Така списъкът със специалностите, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2021/2022 г., съдържа 75 специалности.

47 пък ще бъдат специалностите, които ще бъдат включени в списъка със защитените от държавата. Те са „Художествена керамика“ и „Художествена тъкан“, „Леярство“, по които се придобива професия художник-приложни изкуства, „Плетачно производство“, по която ще се подготвят текстилни техници или оператори в текстилното производство „Механизация на горското стопанство“.

Четири пък са новите защитени специалности в социалната сфера – „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“, „Подпомагане на деца в риск“ и „Подпомагане на възрастни“, където се обучават кандидат-социални асистенти, както и „Български жестов език“, която завършилите я ще могат да работят като преводачи от и на български жестов език.

От списъка със защитените от държавата специалности отпадат пет, които се изучават в повече от четири училища. Това са „Полиграфия“, „Металообработващи машини“, „Производство на месо, месни продукти и риба“, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ и „Трайни насаждения“.