Няма мърдане вече: Връчват ни призовки и по интернет

Връчването на съобщения, призовки и книжа на адвокат ще се осъществява посредством единния портал за електронно правосъдие, като се създава задължение за адвоката за регистрация и поддържане на профил в портала. Това приеха депутатите на първо четене с промените в Гражданския процесуален кодекс.

С промените се прецизират разпоредбите за връчване на съобщения и призовки на електронен адрес чрез единния портал за електронно правосъдие, квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща или адрес на електронна поща.

Предвижда се връчване само на електронен адрес на кредитни и финансови институции, включително на тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества, на търговци, извършващи доставка на енергия и газ или предоставящи пощенски, електронни, съобщителни, водоснабдителни или канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители, на държавни учреждения и общини. Процесуалните действия и издаването на съдебните актове ще се извършват в електронна форма, като на страните в исковото производство се вменява задължение за посочване и на електронен адрес.

Прецизира се и уредбата за заплащане на такси и други задължения към съда. С промените в Наказателно-процесуалния кодекс пък се регламентира изготвянето на съдебните актове в електронна форма, създаването на електронен документ в единната информационна система на съдилищата и удостоверяването му с квалифициран електронен подпис.

Урежда се упражняването на процесуални права и извършването на процесуални действия в електронна форма от страните, като се предвижда участниците в процеса да могат да правят искания, бележки и възражения, както и да могат да обжалват актовете на съда по електронен път.

Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение задържане под стража в досъдебното производство.

Законопроектът урежда призоваването и уведомяването по електронен път на пострадалия и на участниците в процеса и допълва правилата за изпращане на съобщение за извършено престъпление. Създава се правна възможност за подсъдимия да участва в делото чрез видеоконференция при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или по писмено искане на подсъдимия и неговия защитник, както и по преценка на съда. Чрез законопроекта се прави и промени в Закона за здравето, с които се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение, като се предоставя възможност на лицето, чието настаняване се иска, да може да участва в делото и чрез видеоконференция, като тази процедура ще се извършва единствено когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви в съдебното заседание, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства.

Със законопроекта се предлагат промени и в Закона за съдебната власт, с които се обезпечава възможността за прилагането на електронното правосъдие както от органите на съдебната власт, така и от другите участници в съдебното производство.

Споделете това с Вашите приятели:
Pin Share