Европарламентът одобри бюджета до 2027 г.

Европарламентът одобри бюджета до 2027 г.

В сряда Европарламентът одобри следващата многогодишна финансова рамка (2021—2027 г.)

Текстът, договорен със Съвета на 10 ноември, беше приет с 548 гласа „за“, 81 гласа „против“ и 66 гласа „въздържал се“. Текстът относно Междуинституционалното споразумение беше одобрен с 550 гласа „за“, 72 гласа „против“ и 73 „въздържал се“.

15 милиарда евро са допълнителните средства за ключови програми на ЕС. Това увеличение е в резултат от усилията на Парламента за водене на преговори за стимулиране на 10 избрани водещи програми на ЕС през следващите седем години, които имат за цел по-добра защита на гражданите от пандемията от COVID-19, предоставяне на възможности за следващото поколение и защита на европейските ценности.

ЕП утроява финансовия пакет за „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health), гарантира равностойността на още една година финансиране за „Еразъм+“ и гарантира, че финансирането на научните изследвания ще продължи да нараства.

Преговарящите се съгласиха, че средносрочните и дългосрочните разходи за погасяване на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на утвърдени инвестиционни програми, нито да водят до много по-високи вноски на база БНД от държавите членки. Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха пътна карта за въвеждане на нови собствени ресурси, които да бъдат включени в бюджета на ЕС през следващите седем години.

Що се отнася до разходването на средства на „NextGenerationEU“, Парламентът ще го следи внимателно за отклонения.

Инструментът за възстановяване „Next Generation EU“ се основава на член от Договора за ЕС (член 122 от ДФЕС), който не предвижда никаква роля за Европейския парламент. Поради това преговарящите от страна на ЕП настояха и получиха нова процедура, установяваща „конструктивен диалог“ между Парламента и Съвета. След като Комисията оцени отражението върху бюджета на всеки предложен нов правен акт въз основа на член 122, ще започне диалогът между Парламента и Съвета.

Ще се подобри проследяването, за да се гарантира, че поне 30 % от общата сума на бюджета на Европейския съюз и разходите от „NextGenerationEU“ ще подкрепят целите за опазване на климата, както и че 7,5 % от годишните разходи ще бъдат предназначени за цели в областта на биологичното разнообразие от 2024 г. и 10 % от 2026 г. нататък.

Равенството между половете вече ще бъде приоритет чрез задълбочена оценка на въздействието и мониторинг на програмите.